...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hồ Chí Minh
Thông tin xb: H.: Sự thật, 1967
Phân loại tài liệu: A
Mô tả vật lý: 124tr : ch.d, 19cm
Tóm tắt: Một số bài viết và nói của chủ tịch Hồ Chí Minh về quá trình can thiệp và xâm lược của đế quốc Mỹ vào việt Nam, về đương lối chống Mỹ cưú nước, về quyết tâ đánh thắng giặc Mỹ xâm lược của toàn Đảng, toàn dân VN

Tìm kiếm thêm