...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Thang Văn Phúc
Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 1998
Phân loại tài liệu: 3K5H, A372 / Đ000ạ
Mô tả vật lý: 344tr, 21cm
Tác giả bổ sung: Chu Văn Thành - Tác giả ;  Hà Quang Ngọc - Tác giả ;  Văn Tất Thu - Tác giả ;  Phan Hữu Tích - Tác giả

Tìm kiếm thêm