...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Đình Lộc
Thông tin xb: H.: Chính trị quốc gia, 1998
Phân loại tài liệu: 3K5H, A373 / T550T
Mô tả vật lý: 177tr, 19cm
Tóm tắt: Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước kiểu mới - một nhà nước thật sự của dân, do dân, vì dân. Kế thừa, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong sạch, vững mạnh, thật sự của dân, do dân, vì dân

Tìm kiếm thêm