...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Trình Quang Phú
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 1998
Phân loại tài liệu: 3K5H6, A371 / TH205B
Mô tả vật lý: 355tr, 19cm
Tóm tắt: Công lao sự nghiệp của Bác trong việc chống thù trong, giặc ngoài, xây dựng, củng cố và bảo vệ chính quyền cách mạng còn non trẻ. Tấm lòng thương yêu của Bác đối với mọi tầng lớp cán bộ, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chăm lo đến quyền lợi và đời sống của quần chúng nhân dân. Tác phong cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng vĩ đại của Bác

Tìm kiếm thêm