...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hồ Chí Minh
Thông tin xb: H.: Văn hoá Thông tin, 2000
Phân loại tài liệu: 3K5H6, A17 / D107N
Mô tả vật lý: 171tr, 19cm
Tóm tắt: Những câu danh ngôn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về các mặt: Vai trò con người và ý nghĩa việc xây dựng con người; Bồi dưỡng đạo đức; Chăm lo lợi ích và đời sống vật chất của con người; Đoàn kết; Lòng yêu nước; Lối sống

Tìm kiếm thêm