...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hoàng Văn Thái
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2000
Phân loại tài liệu: 3K5H, A37 / NH000ớ
Mô tả vật lý: 245tr, 19cm
Tác giả bổ sung: Lê Trọng Tấn - Tác giả ;  Nguyễn Thái Dũng - Tác giả ;  Hoàng Cầm - Tác giả ;  Tạ Thị Kiều - Tác giả
Tóm tắt: Hồi kí về tư tưởng, phong cách làm việc và những tình cảm gần gũi, lớn lao của Bác Hồ đối với các đồng chí, đồng bào Việt Nam đã từng gặp và hoạt động bên Bác

Tìm kiếm thêm