...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lê Khả Phiêu
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2000
Phân loại tài liệu: 3K5H6, A37,0 / T550T
Mô tả vật lý: 35tr, 19cm
Tóm tắt: Sự vận dụng sáng taọ chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể Việt nam, bổ sung và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin trong các vấn đề dân tộc và giai cấp, về vị trí và vai trò cách mạng giải phóng dân tộc, về xây dựng Đảng kiểu mới ở một nước thuộc địa... của chủ tịch Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm