...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Đào Văn Minh
Thông tin xb: H.: Lao động, 2000
Phân loại tài liệu: 3K5H6, A37,03 / NH000ữ
Mô tả vật lý: 294tr : 1 ảnh chân dung, 21cm
Tác giả bổ sung: Trần Đình Huỳnh - Tác giả
Tóm tắt: Tóm lược những mốc thời gian đánh dấu những sự kiện trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm