...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hoàng Trang
Thông tin xb: H.: Lao động, 2000
Phân loại tài liệu: 3K5H4, A37,0 / T550T
Mô tả vật lý: 278tr, 21cm
Tác giả bổ sung: Phạm Ngọc Anh - Tác giả ;  Nguyễn Khánh Bật - Tác giả ;  Nguyễn Bá Linh - Tác giả ;  Mạch Quang Thắng - Tác giả
Tóm tắt: Cơ sở hình thành và quá trình phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trong công cuộc đổi mới

Tìm kiếm thêm