...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: K.đ: Phú Nhai Đường, 1922
Mô tả vật lý: 112tr, 19cm
Tóm tắt: Sách dạy lề lối viếng mình Thánh đức Chúa Jesu, Đức bà Maria cho bổn đạo học tập. Gồm những bài cầu nguyện, sự chịu lễ thiêng, các bài kinh đọc hàng ngày khi viếng mình Thánh

Tìm kiếm thêm