...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Thomas
Thông tin xb: Kđ: Phú Nhai Đường, 1924
Phân loại tài liệu: 2
Mô tả vật lý: 213tr, 18cm
Tác giả bổ sung: Alessandro F.V. Báu - Dịch
Tóm tắt: Nói về Đức Chúa Lời - đấng cao cả làm cội rễ và chúa tể vạn vật, về loài người và về Chúa Giêsu Kisitô - đấng cho loài người trở vè cùng chúa

Tìm kiếm thêm