...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Ty
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2001
Phân loại tài liệu: 3K5H, A375 / T550T
Mô tả vật lý: 186tr.,9tr. ảnh, 21cm
Tác giả bổ sung: Lại Văn Tiết - Tác giả ;  Hoàng Chuyên Cần - Tác giả ;  Nguyễn Kim Đạt - Tác giả ;  Hoàng Văn Long - Tác giả
Tóm tắt: Gồm các bài viết bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1927 đến 1969 về hợp tác xã: mục đích, ý nghĩa của việc hợp tác trong nhiều lĩnh vực, chỉ ra các hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện và cổ vũ, động viên phong trào hợp tác xã..

Tìm kiếm thêm