...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Thu Trang
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2002
Phân loại tài liệu: 3K5H6, A370 / NG527A
Mô tả vật lý: 453tr, 19cm
Tóm tắt: Trình bày, đánh giá những năm tháng hoạt động cách mạng của Bác Hồ từ 1917 đến 1923, sự giác ngộ chủ nghĩa Mác - Lênin của Bác và tác động, ảnh hưởng của Bác tới phong trào công nhân, đặc biệt là sự tác động tới Việt kiều ở Pháp

Tìm kiếm thêm