...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hồ Chí Minh
Thông tin xb: H.: Văn hoá, Viện văn học, 1960
Phân loại tài liệu: A175 / NH000ậ
Mô tả vật lý: 244tr : 2 ảnh chân dung, 1 bút tích, 24cm

Tìm kiếm thêm