...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Trường Cán bộ Thống kê Trung ương. Tổ bộ môn Thống kê
Thông tin xb: H.: Thống kê, 2002
Phân loại tài liệu: 31(075.3), Ô62z73 / TH000ố
Mô tả vật lý: 272tr, 21cm
Tóm tắt: Những vấn đề cơ bản của thống kê kinh tế - xã hội: một số khái niệm và chỉ tiêu trong hệ thống tài khoản quốc gia, thống kê của cải quốc gia, thống kê giá trị sản xuất, dân số và kế hoạch hoá gia đình, lao động và việc làm, mức sống, văn hoá, giáo dục, y tế

Tìm kiếm thêm