...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Thế Thắng
Thông tin xb: H.: Lao động, 2002
Phân loại tài liệu: 3K5H4, A373:Y7 / T000ì
Mô tả vật lý: 179tr, 19cm
Tóm tắt: Bao gồm những bài nghiên cứu về nguồn gốc tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và một số nội dung, tính chất, chuẩn mực cơ bản trong tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm