...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Afonin, S
Thông tin xb: H.: Viện thông tin khoa học xã hội, 1985
Phân loại tài liệu: A374 / CH500T
Mô tả vật lý: 63tr, 27cm
Tác giả bổ sung: Kobelev, E - Tác giả ;  Patti, Archimedes L.A. - Tác giả ;  Đào Duy Huông - Dịch

Tìm kiếm thêm