...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lê Xuân Vũ
Thông tin xb: H.: Văn học, 2003
Phân loại tài liệu: 3K5H6, A379 / TR431á
Mô tả vật lý: 641tr, 21cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về những sự kiện và bước đường phát triển của văn hoá, văn nghệ, chính trị xã hội của nước ta dưới tư tưởng văn hoá Hồ Chí Minh.

Tìm kiếm thêm