...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lê Duẩn
Thông tin xb: H.: Sự thật, 1986
Phân loại tài liệu: A37,0 / CH500T
Mô tả vật lý: 99tr, 19cm
Tóm tắt: Những bài nói và viết của đồng chí Lê Duẩn, Tổng bí thư Ban chấp hành Tự Đảng Cộng sản Việt Nam về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1950-1985

Tìm kiếm thêm