...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Schuhl, Jean - Jacques
Thông tin xb: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2003
Phân loại tài liệu: V6(4Ph)6-44
Mô tả vật lý: 432tr., 19cm
Từ khóa: Văn học hiện đạiPhápTiểu thuyết
Tác giả bổ sung: Nguyễn Bạch Tuyết - dịch

Tìm kiếm thêm