...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Trần Đình Huỳnh
Thông tin xb: H.: Lao động, 2003
Phân loại tài liệu: A37
Mô tả vật lý: 148tr., 19cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhTiểu sửSự nghiệpHồ Chí MinhVăn hóaCon ngườiChủ nghĩa xã hội
Tác giả bổ sung: Trần Minh Đoàn
Tóm tắt: Sơ lược biên niên cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Từ tưởng Hồ Chí Minh về mười một vấn đề cơ bản như dân tộc, chủ nghĩa xã hội, Đảng cộng sản Việt Nam, con người, văn hoá...Một số tác phẩm cuối đời của chủ tịch Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm