...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Xôlômenxép, M.X.
Thông tin xb: H.: Sự Thật, 1976
Phân loại tài liệu: A
Mô tả vật lý: 690tr, 19cm
Tác giả bổ sung: Léptrencô, Irina - Tác giả ;  Vêxêxh, X - Tác giả ;  Xêđenban, I.U. - Tác giả ;  Xănbu, J - Tác giả

Tìm kiếm thêm