...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Decoin, Didier
Thông tin xb: H.: Lao động, 2003
Phân loại tài liệu: 843, V6(4Ph)6-44 / C125C
Mô tả vật lý: 421tr., 19cm
Từ khóa: Văn học hiện đạiPhápTiểu thuyết
Tác giả bổ sung: Viễn Nguyên - dịch

Tìm kiếm thêm