...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Văn Khoan
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2004
Phân loại tài liệu: 959.7032, A370, V6(1)7-49 / NG527A
Mô tả vật lý: 98tr.: ảnh, 20cm
Từ khóa: Vụ ánLịch sửViệt NamHồi kí

Tìm kiếm thêm