...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 2004
Phân loại tài liệu: 355.009597, A37,0 / S550N
Mô tả vật lý: 485tr., 3 tờ ảnh, 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhQuân sự
Tác giả bổ sung: Phạm Chí Nhân - ch.b. ;  Hoàng Cơ Quảng - b.s. ;  Nguyễn Xuân Dung - b.s. ;  Nguyễn Huy Toán - b.s. ;  Nguyễn Minh Đức - b.s.
Tóm tắt: Lý luận về sự nghiệp và tư tưởng quân sự của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cách mạng thuộc địa, những quan điểm quân sự đầu tiên, xây dựng lý luận khởi nghĩa vũ trang ở Việt Nam, phát triển hoàn chỉnh tư tưởng chiến tranh nhân dân và tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh

Tìm kiếm thêm