...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Đặng Hoà
Thông tin xb: H.: Công an nhân dân, 2005
Phân loại tài liệu: 959.704092, A37,03, V6(1)7-49 / NG527A
Mô tả vật lý: 135tr., 21cm
Từ khóa: Văn học hiện đạiViệt NamHồi kí

Tìm kiếm thêm