...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2005
Phân loại tài liệu: 323, A370 / T550T
Mô tả vật lý: 270tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhCon ngườiNhân quyền
Tác giả bổ sung: Phạm Ngọc Anh - ch.b. ;  Nguyễn Khánh Bật - b.s. ;  Phạm Văn Bính - b.s. ;  Vũ Văn Châu - b.s. ;  Vũ Công Giao - b.s.
Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử, quá trình hình thành, phát triển và những đặc điểm nổi bật của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người; Những quan niệm và nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người; Những vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người trong công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

Tìm kiếm thêm