...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2005
Phân loại tài liệu: 959.704, A375 / T550T
Mô tả vật lý: 88tr., 17tr. ảnh, 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhViệt Nam
Tác giả bổ sung: Nguyễn Thị Tình - ch.b. ;  Nguyễn Thuý Đức - b.s. ;  Phạm Thuý Ngân - b.s. ;  Vương - b.s.

Tìm kiếm thêm