...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 2007
Phân loại tài liệu: 335.4346, A375 / T550T
Mô tả vật lý: 211tr., 19cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhBảo vệ tổ quốc
Tác giả bổ sung: Đồng Xuân Quách - ch.b. ;  Nguyễn Mạnh Hưởng - b.s. ;  Lại Ngọc Hải - b.s.
Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ tổ quốc Việt Nam XHCN qua từng giai đoạn lịch sử cách mạng Việt Nam. Một số vấn đề vận dụng tư tưởng bảo vệ tổ quốc của Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Tìm kiếm thêm