...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hoàng Minh Nhân
Thông tin xb: H.: Lao động, 2007
Phân loại tài liệu: 959.7092, A37 / B305N
Mô tả vật lý: 637tr., 32tr. ảnh, 24cm
Từ khóa: Sự kiệnTiểu sửSự nghiệp
Tác giả bổ sung: Nguyễn Bá Ngọc - b.s.

Tìm kiếm thêm