...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lê Hữu Ái
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2007
Phân loại tài liệu: 335.4346, A377:U11 / T550T
Mô tả vật lý: 156tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhTính dân tộcVăn hoáNghệ thuật
Tóm tắt: Phân tích quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về tính dân tộc của văn hoá, nghệ thuật; những định hướng cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền văn hoá, nghệ thuật theo định hướng XHCN và quá trình xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Tìm kiếm thêm