...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Phạm Quốc Thành
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2007
Phân loại tài liệu: 335.4346, A373 / T550T
Mô tả vật lý: 219tr., 19cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhGiải phóng dân tộc
Tóm tắt: Cơ sở hình thành tư tưởng giải phóng dân tộc Hồ Chí MInh. Hệ thống quan điểm giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh. Giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng dân tộc

Tìm kiếm thêm