...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Đỗ Hoàng Linh
Thông tin xb: H.: Công an nhân dân, 2007
Phân loại tài liệu: 959.7041, A371 / CH500T
Mô tả vật lý: 266tr., 21cm
Từ khóa: Kháng chiến chống Pháp

Tìm kiếm thêm