...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Bá Linh
Thông tin xb: H.: Công an nhân dân, 2007
Phân loại tài liệu: 335.4346, A375 / T550T
Mô tả vật lý: 447tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhCách mạng xã hộiKháng chiến chống Mỹ
Tóm tắt: Trình bày 12 vấn đề cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng xã hội Việt Nam nói chung, kháng chiến chống Mỹ nói riêng. Giới thiệu một số thư và trả lời thư, điện, phỏng vấn,... của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi cho các đời tổng thống Mỹ, chính phủ Mỹ và nhân dân Mỹ

Tìm kiếm thêm