...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Ngô Vương Anh
Thông tin xb: H.: Công an nhân dân, 2007
Phân loại tài liệu: 335.4346, A372 / T550T
Mô tả vật lý: 255tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhTổ chứcCông tác tổ chức
Tác giả bổ sung: Ngô Vương Anh - ch.b. ;  Vũ Văn Thuấn - b.s. ;  Nguyễn Thị Bích Hạnh - b.s.
Tóm tắt: Tập hợp và hệ thống hoá các bài nói chuyện bài viết của Hồ Chí Minh đã công bố trong Hồ Chí Minh toàn tập về tổ chức và công tác tổ chức. Cuối mỗi bài trích ghi tên, thời gian và các tác phẩm, bài viết, bài nói và nguồn tư liệu

Tìm kiếm thêm