...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Công an nhân dân, 2007
Phân loại tài liệu: 335.4346, A370 / NH100B
Mô tả vật lý: 287tr., 21cm
Từ khóa: Bài báoTư tưởng Hồ Chí Minh
Tác giả bổ sung: Phạm Quý Thích - b.s., s.t.

Tìm kiếm thêm