...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Duras, Marguerite
Thông tin xb: H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2007
Phân loại tài liệu: 843, V6(4Ph)6-44 / NG558T
Mô tả vật lý: 177tr., 19cm
Từ khóa: Văn học hiện đạiPhápTiểu thuyết
Tác giả bổ sung: Lê Ngọc Mai - dịch

Tìm kiếm thêm