...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Lân
Thông tin xb: H.: Khoa học xã hội, 1990
Phân loại tài liệu: A377:U / H450C
Mô tả vật lý: 107tr, 19cm
Tóm tắt: Tập hợp các tài liệu nói về những cống hiến của Bác Hồ đối với công tác giáo dục ở Việt Nam: Hồ Chủ tịch trong đấu tranh chống chính sách ngu dân của thực dân Pháp, với việc diệt giặc đốt, công tác giáo dục thiếu niên nhi đồng, giáo dục cán bộ và công tác giáo dục nói chung

Tìm kiếm thêm