...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 2007
Phân loại tài liệu: 323.1597, A375 / T550T
Mô tả vật lý: 247tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhĐoàn kết dân tộc
Tác giả bổ sung: Nguyễn Đức Ngọc - ch.b., tác giả ;  Nguyễn Minh Thắng

Tìm kiếm thêm