...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Nguyễn Đăng Dung
Thông tin xb: H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Phân loại tài liệu: 335.4346 / T550T
Mô tả vật lý: 263tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhNhà nướcPháp quyền
Tác giả bổ sung: Bùi Ngọc Sơn - b.s. ;  Nguyễn Mạnh Tường - b.s.
Tóm tắt: Tổng quan về nhà nước pháp quyền; sự hình thành, phát triển và nguồn gốc tư tưởng Hồ Chí Minh về tính tối cao của luật, về mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức, về một nhà nước tổ chức theo hiến pháp do nhân dân thông qua, về sự độc lập của tư pháp...

Tìm kiếm thêm