...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hoàng Quốc Việt
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2008
Phân loại tài liệu: 959.704092 / Đ561B
Mô tả vật lý: 317tr., 21cm
Từ khóa: Hoạt động cách mạngViệt NamHồi kí
Tác giả bổ sung: Đức Vượng - ghi

Tìm kiếm thêm