...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Chính trị Quốc gia, 2008
Phân loại tài liệu: 364.4 / T550T
Mô tả vật lý: 44tr., 19cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhPhòng chốngTham ôLãng phíQuan liêu

Tìm kiếm thêm