...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Trần Quang Nhiếp
Thông tin xb: H.: Công an nhân dân, 2008
Phân loại tài liệu: 170 / GI-100T
Mô tả vật lý: 399tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhĐạo đức
Tác giả bổ sung: Nguyễn Văn Sáu

Tìm kiếm thêm