...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hồ Chí Minh
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2008
Phân loại tài liệu: 172 / V250Đ
Mô tả vật lý: 313tr., 21cm
Từ khóa: Đạo đức cách mạngCách mạng dân tộc
Tóm tắt: Gồm các đoạn trích các bài nói, bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh được in trong Hồ Chí Minh toàn tập

Tìm kiếm thêm