...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: H.: Thanh niên, 2008
Phân loại tài liệu: 959.704 / NH556L
Mô tả vật lý: 131tr., 19cm
Tác giả bổ sung: Kim Dung - tuyển chọn, b.s.
Tóm tắt: Những lời dạy của Bác Hồ về tình cảm yêu nước thương dân, về kết hợp giữa sức mạnh dân tộc và sức mạnh quốc tế trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, về giao tiếp đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày

Tìm kiếm thêm