...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Hà Huy Thông
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 2009
Phân loại tài liệu: 335.4346 / T550T
Mô tả vật lý: 271tr., 21cm
Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí MinhCông tác cán bộQuân độiChiến tranhViệt Nam
Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng giải phóng dân tộc, về mối quan hệ giữa cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa với cách mạng vô sản ở chính quốc, về dự báo chiến tranh, về kháng chiến đi đôi với kiến quốc, về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, về đoàn kết quân dân, kỉ luật quân đội, về tư cách người tướng...

Tìm kiếm thêm