...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Đỗ Đức Hinh
Thông tin xb: H.: Văn hoá dân tộc, 2008
Phân loại tài liệu: 170 / NGH300V
Mô tả vật lý: 59tr.: ảnh, 20x19cm
Từ khóa: Đạo đứcTư tưởng Hồ Chí MinhNếp sống
Tác giả bổ sung: Hà Vũ
Tóm tắt: Gồm những câu chuyện cụ thể về tấm gương đạo đức của Bác, về những việc Bác làm, những lời Bác dạy, những quan hệ xã hội mà Bác đã xử sự... giúp chúng ta học tập, phấn đấu, rèn luyện theo tấm gương của Bác

Tìm kiếm thêm