...
Loại CSDL: Sách đơn
Thông tin xb: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ ; Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh. Hội Dân tộc học, 2009
Phân loại tài liệu: 959.704092 / H428V
Mô tả vật lý: 66tr.: ảnh, 20cm
Từ khóa: Tiểu sửSự nghiệpChính trị giaViệt Nam
Tác giả bổ sung: Trịnh Thới Cang - dịch

Tìm kiếm thêm