...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Đoàn Chương
Thông tin xb: H.: Quân đội nhân dân, 1989
Phân loại tài liệu: a197
Mô tả vật lý: 139tr, 19cm
Tóm tắt: Phân tích thực tiễn chỉ đạo cách mạng và chiến tranh cách mạng của Bác Hồ và Đảng qua các thời kỳ; những vấn đề cơ bản trong di sản quân sự của Bác Hồ; tư tưởng quân sự của Người, của Đảng, của quân đội

Tìm kiếm thêm