...
Loại CSDL: Sách đơn
Tác giả: Lê Văn Yên
Thông tin xb: H.: Công an nhân dân, 2009
Phân loại tài liệu: 959.704 / NG527A
Mô tả vật lý: 151tr., 21cm
Từ khóa: Lịch sửĐảng Cộng sản Việt NamHoạt động cách mạng

Tìm kiếm thêm